Tâm bác sĩ

Tâm bác sĩ

Trắng mãi blu chẳng đổi màu
Cho dù vất vả suốt canh thâu
Gìn bao sự sống cho nhân loại
Dẫu hiểm nguy treo vẫn chẳng sầu .
Nắm vững nguyên do từng bệnh án
Truy tìm triệu chứng phát từ đâu
Kê đơn chỉ thuốc từng li một
Bạn khỏi lòng vui há lụy cầu .