NTNjM2JjZTY2ZTQ-ZTg5YzljMDNkNGE

                       Có ai thấy cái “núm” không?