Tâm bác sĩ
Tâm bác sĩ Trắng mãi blu chẳng đổi màu Cho dù vất vả suốt canh thâu Gìn bao sự sống cho nhân loại Dẫu hiểm nguy treo vẫn chẳng sầu . Nắm vững nguyên do từng bệnh án Truy tìm triệu chứng phát từ đâu Kê ...