Tu tâm dưỡng tính
1.Hỏi: Thưa Thầy, con không có tiền nhiều để phụng dưỡng cha me. Vậy con tụng kinh, lễ Phật rồi hồi hướng cha mẹ con biết phát tâm tu, như vậy được không? Đáp: Cách trả hiếu hay nhất là biết ...